Dyrets merke og Endetiden

..

Åpenbaringen 13:11  Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden, og det hadde to horn likesom et lam, og talte som en drage. 
13:12  Og det bruker det første dyrs hele makt for dets øyne, og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår ble legt, 
13:13  og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne. 
13:14  Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øyne, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live. 


13:15  Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde endog kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes. 
13:16  Og det gjør at det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høyre hånd eller på deres panne, 
13:17  og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. 
13:18  Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti. 

..

Åpenbaringen 14:11  og røken av deres pine stiger opp i all evighet, og de har ikke hvile dag eller natt de som tilber dyret og dets bilde, og hver den som tar dets navns merke. 
14:12  Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro. 
14:13  Og jeg hørte en røst fra himmelen si: Skriv: Salige er de døde som dør i Herren heretter! Ja, sier Ånden, de skal hvile fra sitt arbeid; for deres gjerninger følger med dem. 

..

2. Tessaloniker brev ..
2:3  La ingen dåre dere på noen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn(antikrist), 
2:4  han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg selv ut for å være Gud. 
2:5  Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? 
2:6  Og nu vet dere hva som holder igjen? så han først skal åpenbares i sin tid. 
2:7  For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, ryddes av veien; 
2:8  og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme. 
2:9  Og hans(antikrist) komme skjer, etter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under, 
2:10  og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst. 
2:11  Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, 
2:12  for at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten. 

2:13  Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for dere, brødre, Dere som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok dere ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten, 
2:14  som han kalte dere til ved vårt evangelium for at I skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. 
2:15  Derfor, brødre, stå støtt og hold fast ved de lærdommer som dere har lært enten ved vår tale eller ved brev fra oss! 
2:16  Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde, 
2:17  han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale! 

Bibelen 1930