Jesus døde for å gi deg evig liv.

Joh 3:16 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;

Joh 6:47 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig liv.

Rom 6:23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Joh 5:24 Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet.

Joh 17:3 og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.

1Joh 2:25 Og dette er det løfte han lovte oss: det evige liv.

Joh 6:58 Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen; ikke således som fedrene åt og døde; den som eter dette brød, skal leve evindelig.

Joh 10:27 Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg,

Joh 10:28 og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd.

1Joh 5:11 Og dette er vidnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn.

1Joh 5:13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.

Tit 1:2 i håp om evig liv, som Gud, han som ikke lyver, har lovt fra evige tider,

Psa 49:16 Men Gud skal forløse min sjel av dødsrikets vold, for han skal ta meg til seg. Sela.

Rom 8:11 Men dersom hans Ånd som oppvakte Jesus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i dere.

Joh 11:25 Jesus sa til henne: Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve,

2Kor 4:14 for vi vet at han som oppvakte den Herre Jesus, skal også oppvekke oss med Jesus og stille oss frem sammen med dere.

1Tess 4:14 For så sant Vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham.

2Tim 1:10 men nå er blitt åpenbaret ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse, han som tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet frem for lyset ved evangeliet,

Rom 5:10 For så sant vi blev forlikt med Gud ved hans Sønns død da vi var fiender, så skal vi så meget mere bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forlikt;

Rom 6:23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Heb 9:15 Og derfor er han mellemmann for en ny pakt, for at de kalte skal få den evige arv som var lovt, etter at en død har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt.

Gal 6:8 For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden.

Tit 3:7 for at vi, rettferdiggjort ved hans nåde, etter håpet skulde bli arvinger til det evige liv.

1Co 15:55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

1Co 15:57 men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

Bibelen 1930