Profetier om Jesus Kristus

Mika 5:1 Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blant Judas tusener! Av deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager.

Jes 7:14 Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, en jomfru blir fruktsommelig og føder en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel [Gud med oss.]

Jes 9:6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.

Jes 9:7 Så skal herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike; det skal bli støttet og oppholdt ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid; Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.

Jes 61:1 Herrens, Israels Guds Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige; han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne,

Jes 61:2 til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende,

Jes 61:3 til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledes olje i stedet for sorg, lovprisnings kledebon i stedet for en vansmektet ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.

Jes 61:4 Og de skal bygge opp igjen det som blev ødelagt i eldgammel tid, gjenreise det som har ligget øde fra de første slekter; de skal fornye ødelagte byer, det som har ligget øde fra slekt til slekt.

Jes 53:1 Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem blev Herrens arm åpenbaret?

Jes 53:2 Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn og som et rotskudd av tørr jord; han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet, og vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunde ha vår lyst i ham.

Jes 53:3 Foraktet var han og forlatt av mennesker, en mann full av piner og vel kjent med sykdom; han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.

Jes 53:4 Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret; men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.

Jes 53:5 Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, forat vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått lægedom.

Jes 53:6 Vi fór alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei; men Herren lot våres alles misgjerninger ramme ham.

Jes 53:7 Han blev mishandlet, enda han var elendig, og han oplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det; han oplot ikke sin munn.

Jes 53:8 Ved trengsel og ved dom blev han rykket bort; men hvem tenkte i hans tid at når han blev utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham?

Jes 53:9 De gav ham hans grav blandt ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det ikke var svik i hans munn.

Jes 53:10 Men det behaget Herren å knuse ham, han slo ham med sykdom; når hans sjel bar frem skyldofferet, skulde han se avkom og leve lenge, og Herrens vilje skulde ha fremgang ved hans hånd.

Jes 53:11 Fordi hans sjel har hatt møie, skal han se det og mettes; derved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.

Jes 53:12 Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og blev regnet blandt overtredere, han som dog bar manges synd, og han bad for overtrederne.

Sak 12:10 Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue op til mig som de har gjennemstunget; og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham som en klager over sin førstefødte.

Salme 22:18 Jeg kan telle alle mine ben; de ser til, de ser på meg med lyst.

Salme 22:19 De deler mine klær mellem seg og kaster lodd om min kjortel.

Salme 22:28 Alle jordens ender skal komme det i hu og vende om til Herren, og alle folkenes slekter skal tilbede for ditt åsyn.

Frelsen

Appostlene 2:22 Israelittiske menn! hør disse ord: Jesus fra Nasaret, en mann som var blitt utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger og under og tegn, som Gud gjorde ved ham midt iblandt dere, således som dere selv vet,

Appostlene 2:23 han som blev forrådt etter Guds besluttede råd og forutviden, ham slo dere ihjel, idet dere naglet ham til korset ved urettferdiges hender;

Appostlene 2:24 men Gud oppreiste ham, idet han løste dødens veer, ettersom det ikke var mulig at han kunde holdes av den.

Appostlene 2:25 For David sier om ham: Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd, for at jeg ikke skal rokkes;

Appostlene 2:26 derfor gledet mitt hjerte seg og min tunge jublet, ja endog mitt kjød skal legge seg til hvile med håp;

Appostlene 2:27 for du skal ikke forlate min sjel i dødsriket, ei heller skal du overgi din hellige til å se tilintetgjørelse;

Appostlene 2:28 du kunngjorde meg livets veier, du skal fylle meg med glede for ditt åsyn.

Appostlene 2:21 Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst.

Appostlene 4:12 Og det er ikke frelse i noen annen; for det er heller ikke noet annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Hos_1:10 Men allikevel skal tallet på Israels barn bli som havets sand, som ikke lar seg måle eller telle, og det skal skje: På det sted hvor det blev sagt til dem: dere er ikke mitt folk, skal det sies til dem: De levende Guds barn!

Joh_1:12 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn;

1Joh_5:2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud.

Esekil 36:26 Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni dere, og jeg vil ta bort stenhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte.

Esekil 36:27 Min Ånd vil jeg gi inneni dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.

Esekil 18:31 Kast fra dere alle deres overtredelser, som dere har forsyndet dere med, og få dere et nytt hjerte og en ny ånd! Hvorfor vil dere dø, Israels hus?

Esekil 18:32 For jeg har ikke behag i noens død, sier Herren, Israels Gud; så omvend dere da, og dere skal leve!

Joh 3:5 Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

Joh 3:6 Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

Joh 3:7 Undre dig ikke over at jeg sa til deg: dere må fødes på ny!

Joh 10:9 Jeg er døren; den som går inn gjennom meg, han blir frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne føde.

Joh 10:10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.

Joh 10:11 Jeg er den gode hyrde; den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.

Joh 6:51 Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himmelen; om noen eter av dette brød, skal han leve evindelig; og det brød jeg vil gi, er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv.

Joh_8:12 Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys; den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.

Joh_10:27 Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg,

Joh 1:1  I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 
Joh 1:2  Han var i begynnelsen hos Gud. 
Joh 1:3  Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til. 

Heb 1:1  Etter at Gud fordum hadde talt mange ganger og på mange måter til fedrene ved profetene, så har han i disse siste dager talt til oss ved Sønnen, 
Heb 1:2  som han har satt til arving over alle ting, ved hvem han og har gjort verden, 
Heb 1:3  han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen og bærer alle ting ved sin krafts ord, og som derfor, da han hadde gjort renselse for våre synder, satte sig ved Majestetens høyre hånd i det høye, 

Bibelen 1930