Gud vil bevare deg

Joh 17:11 Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Fader! bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de må være ett, likesom vi!

2Th 3:3 Men Herren er trofast; han skal styrke dere og bevare dere fra det onde.

Joh 10:29 Min Fader, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min Faders hånd;

2Kor 1:21 Men den som binder oss tillikemed dere fast til Kristus, og som salvet oss, det er Gud,

1Kor 1:8 Han som også skal styrke dere inntil enden, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag.

Fillipperne 1:6 Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag,

Rom 8:38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt,

Rom 8:39 hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Ords 10:25 Når en storm farer forbi, så er den ugudelige ikke mere; men den rettferdige har en evig grunnvoll.

Salme 94:18 Når jeg sier: Min fot vakler, da holder din miskunnhet meg oppe, Herre!

1Pe 1:5 Dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid.

Jud 1:24 Men ham som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og å stille dere lyteløse frem for sin herlighet i fryd,

2Pe 1:10 Derfor, brødre, legg enn mere vinn på å gjøre deres kall og utvelgelse fast! for når I gjør disse ting, da skal I ingensinne snuble;

1Joh5:18 Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke; men den som er født av Gud, tar seg i vare, og den onde rører ham ikke.

Åp 21:3 Og jeg hørte en høy røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud;

Jer 30:22 Og dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.

2Kor 6:16 Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo iblandt dem og ferdes iblandt dem, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.

Heb 11:16 men nå stunder de etter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud seg ikke ved dem, ved å kalles deres Gud; for han har gjort en stad ferdig til dem.

Jes 40:11 Som en hyrde skal han vokte sin hjord; i sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem; de får som har lam, skal han lede.

Salme 138:7 Om jeg vandrer midt i trengsel, holder du meg i live; mot mine fienders vrede rekker du ut din hånd, og du frelser meg ved din høyre hånd.

Ords 3:26 For Herren skal være din tillit, og han skal bevare din fot fra å fanges.

Salme 34:7 Denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler.

Salme 16:8 Jeg setter alltid Herren for meg; for han er ved min høyre hånd, jeg skal ikke rokkes.

Salme 121:4 Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter.

Salme 121:5 Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd.

Salme 32:7 Du er mitt skjul, du vokter meg for trengsel; med frelses jubel omgir du meg. Sela.

Bibelen 1930