Jesus Blod renser deg fra all din synd.

1Joh 1:7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

Kol 1:14 i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse.

Mat 1:21 og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

Gal 1:4 han som gav seg selv for våre synder for å fri oss ut av den nærværende onde verden etter vår Guds og Faders vilje;

1Joh 1:9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Mat 26:28 For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse.

Joh 1:29 Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd!

Jes 53:5 Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Heb 9:22 Og nesten alt blir etter loven renset med blod, og uten blod blir utgydt, skjer ikke forlatelse.

Ef 1:7 i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, efter hans nådes rikdom,

1Pe 2:24 han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår dere er legt.

Heb 9:12 og ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, en gang inn i helligdommen og fant en evig forløsning.

Ef 2:13 men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod.

1Pe 1:18 for dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene,

1Pe 1:19 men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam,

Bibelen 1930