Hvordan vite Guds vilje

1 Gud vil lede oss og vise oss veien vi skal gå.

Salm 25:9 Han leder de saktmodige i det som rett er, og lærer de saktmodige sin vei.

Salme 32:8 Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre; jeg vil gi deg råd med mitt øye.

Salm 73:24 Du leder meg ved ditt råd, og derefter opptar du meg i herlighet.

Jesaja 48:17 Så sier Herren, din gjenløser, Israels Hellige: Jeg er Herren din Gud, som lærer deg å gjøre det som er deg til gagn, som fører deg på den vei du skal gå.

2 Gud leder oss først og fremst gjennom sitt ord.

Jos 1:8 Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn, men du skal grunde på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den; da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du gå viselig frem.

2Ti 3:16 Den hele Skrift er innblåst av Gud av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet,

1Kor 4:6 Dette, brødre, har jeg overført på meg selv og Apollos for deres skyld, for at dere ved oss må lære ikke å gå ut over det som skrevet er, for at ingen av dere skal bli opblåst, for den ene mot den andre.

Ord 13:13 Den som forakter ordet, ødelegger seg selv; men den som frykter budet, han får lønn.

3 Kjenner vi ordet kan vi ikke fare vill, eller bli lurt.

Mat 22:29 Men Jesus svarte og sa til dem: dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds kraft.

4 Følg ordet, ikke tegn og under.

Mat 24:24 For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulde føres vill, om det var mulig.

Mat 7:22 Mange skal si til meg på hin dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn?

Mat 7:23 Og da skal jeg vidne for dem: Jeg har aldri kjent dere; vik bort fra meg, dere som gjorde urett!

Åp 13:13 og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne.

Åp 13:14 Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øyne, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live.

2Tess 2:9 Og hans komme skjer, etter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,

5 Vi må ta initiativet og begynne å gå…

Heb 11:8 Ved tro var Abraham lydig da han blev kalt, så han dro ut til det sted han skulle få til arv, og han dro ut uten å vite hvorhen han skulle komme;

Ord 20:24 Herren styrer mannens skritt; hvorledes skulle et menneske skjønne sin vei?

Jos 1:9 Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk, frykt ikke og reddes ikke? For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.

Jak 2:20 Og vil du vite det, du dårlige menneske, at troen uten gjerninger er unyttig?

Mat 7:7 Bed, så skal dere gis, let, så skal dere finne, bank på, så skal det lukkes opp for dere!

Jesaja 55:12 For med glede skal dere dra ut, og i fred skal dere føres frem; fjellene og haugene skal bryte ut i fryderop for deres åsyn, og alle markens trær skal klappe i hendene.

6 Prøv om døren er åpen eller stengt.

Kol 4:3 og be også for oss at Gud må opplate oss en dør for ordet så vi kan forkynne Kristi hemmelighet, den for hvis skyld jeg og er i lenker,

Rev 3:8 Jeg vet om dine gjerninger; se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den til; for du har liten styrke, og har dog tatt vare på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.

Jesaja 22:22 Og jeg vil legge nøklen til Davids hus på hans skulder, og han skal lukke opp, og ingen lukke til, og lukke til, og ingen lukke opp.

Job 12:14 Se, han river ned, og det bygges ikke opp igjen; han stenger for en mann, og det lukkes ikke opp.

7 Lytt til Den Hellige Ånds indre stemme.

Apgj 11:12 Og Ånden sa til meg at jeg skulle gå med dem uten å tvile; disse seks brødre dro også med meg; og vi kom inn i mannens hus.

Apgj 10:19 Mens Peter nå grunnet på synet, sa Ånden til ham: Se, tre menn leter efter deg;

1Ti 4:1 Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal noen falle fra troen, idet de holder seg til forførende ånder og djevlers lærdommer.

Rom 8:16 Ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn;

Joh 10:27 Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg

1Tess 5:20 ringeakt ikke profetisk tale;

8 Du må være renset fra din synd, så du ikke blir sløv I ånden.

Mat 13:13 Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi de ser og dog ikke ser, og fordi de hører og dog ikke hører og ikke forstår.

Mat 13:14 Og på dem opfylles Esaias’ spådom, som sier: I skal høre og høre og ikke forstå, og se og se og ikke skjelne;

Mat 13:15 for dette folks hjerte er sløvet, og med ørene hører de tungt, og sine øyne lukker de, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene og forstå med hjertet og omvende seg, så jeg kunne få lege dem.

Apgj 24:16 Derfor legger jeg selv vinn på alltid å ha en uskadd samvittighet for Gud og mennesker.

Salm 66:18 Hadde jeg urett for øye i mitt hjerte, så vilde Herren ikke høre.

1Sa 28:6 Og Saul spurte Herren; men Herren svarte ham ikke, hverken ved drømmer eller ved urim eller ved profeter.(Fordi Sauls hjerte var ikke rett for Herren)

Salme 37:7 Vær stille for Herren og vent på ham! La ikke din vrede optendes over den som har lykke på sin vei, over den mann som uttenker onde råd.

9 Søk råd og veiledning.

Ord 20:18 Planer får fremgang ved rådslagning; søk veiledning også når du fører krig!

Ord 11:14 Hvor det intet styre er, faller folket; men hvor det er mange rådgivere, der er frelse.

Heb 13:7 Kom i hu deres veiledere, som har talt Guds ord til dere! gi akt på utgangen av deres ferd, og etterfølg så deres tro!

Heb 13:17 Lyd deres veiledere og rett dere etter dem! for de våker over deres sjeler som de som skal gjøre regnskap, så de kan gjøre det med glede og ikke sukkende; for det er dere ikke til gagn.

Apgj 15:2 Da det nå oppsto strid, og Paulus og Barnabas fikk et ikke lite ordskifte med dem, vedtok de at Paulus og Barnabas og noen andre av dem skulde dra opp til apostlene og de eldste i Jerusalem og legge dette spørsmål frem for dem.

Apgj 15:6 Apostlene og de eldste kom da sammen for å overveie denne sak.

Apgj 5:29 Da svarte Peter og apostlene: En skal lyde Gud mere enn mennesker.

1Krøn 13:1 Og David holdt råd med høvedsmennene over tusen og over hundre, med alle høvdingene.

Apgj 15:22 Da vedtok apostlene og de eldste sammen med hele menigheten å velge noen menn iblandt seg og sende dem til Antiokia sammen med Paulus og Barnabas; det var Judas med tilnavnet Barsabbas og Silas, som var høyt aktede menn blandt brødrene,

2Kor 13:1 Det er nå tredje gang jeg kommer til dere. Ved to og tre vitners ord skal hver sak stå fast.

10 Noen ganger leder og advarer Gud oss igjennom drømmer.

Job 33:14 Men én gang taler Gud, ja to ganger hvis mennesket ikke akter på det.

Job 33:15 I drøm, i nattlig syn, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie,

Job 33:16 da åpner han deres ører og trykker sitt segl på advarselen til dem,

Apgj 2:17 Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord, og deres unge menn skal se syner, og deres oldinger ha drømmer;

11 Du kan be om et tegn som siste utvei.

1Joh 5:14 Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss;

Jak 1:6 Men han be i tro, uten å tvile; for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden.

Jak 1:7 For ikke må det menneske tro at han skal få noe av Herren,

Jak 1:8 slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.

Dom 6:36 Da sa Gideon til Gud: Dersom du vil frelse Israel ved min hånd, som du har sagt,

Dom 6:37 så legger jeg nå denne avklippede ull på treskeplassen; dersom det da kommer dugg på ullen alene, og hele marken er tørr, da vet jeg at du vil frelse Israel ved min hånd, som du har sagt.

Dom 6:38 Og således blev det; da han den næste morgen sto tidlig opp og krystet ullen, krystet han ut dugg av den, en skål full av vann.

Dom 6:39 Og Gideon sa til Gud: La ikke din vrede optendes mot mig, om jeg taler ennu en gang! Jeg ville bare få gjøre én prøve til med ullen! La ullen alene være tørr, og la det være dugg over hele marken!

Dom 6:40 Og natten etter gjorde Gud således; ullen alene var tørr, men over hele marken var det dugg.

Apgj 1:23 De stilte da frem to, Josef, som kaltes Barsabbas, med tilnavnet Justus, og Mattias.

Apgj 1:24 Og de ba således: Du, Herre, som kjenner alles hjerter! vis oss hvem du har utvalgt av disse to

Apgj 1:25 til å få del i denne tjeneste og apostelgjerning som Judas gikk bort fra for å gå til sitt eget sted!

Apgj 1:26 Så kastet de lodd mellem dem, og loddet falt på Mattias, og han blev regnet sammen med de elleve apostler.

Ord 16:33 I kappens fold rystes loddet, men avgjørelsen kommer alltid fra Herren.

Jes 7:10 Og Herren blev ved å tale til Akas og sa:

Jes 7:11 Krev et tegn av Herren din Gud! Krev det i det dype eller i det høie der oppe!

Salm 86:17 Gjør et tegn med meg til det gode, for at mine avindsmenn kan se det og bli til skamme, fordi du, Herre, har hjulpet meg og trøstet meg.

12 Vår livsvei – som vi søker – er allerede ferdig utpekt, vi må bare finne den.

Ef 1:4 likesom han utvalgte oss i ham før verdens grunnvoll blev lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn,

Ef 2:10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre i dem.

Heb 4:3 For vi går inn til hvilen, vi som er kommet til troen, således som han har sagt: Så jeg svor i min vrede: Sannelig, de skal ikke komme inn til min hvile. enda gjerningene var fullført fra verdens grunnvoll ble lagt.

Bibelen 1930