Hva er synd?

Ordet synd I Bibelen kommer fra et gresk ord som betyr: Å bomme på målet. Det var et uttrykk bueskytterne i gammel tid brukte! Når de ikke traff målet sa de: Det var synd! Synden i våre liv gjør at vi bommer på målet. Og målet er Himmelen og et himmelsk liv med fred og kjærlighet, sammen med Jesus og hverandre. Vi trenger alle å få gjort noe med synden i våre liv, så vi også treffer målet – Guds velsignelse med himmelsk glede og fellesskap. Det skjer når vi går til Jesus med synden vår, vender om, og lar ham få rense den bort.

1 Synd er våre dårlige, onde og egoistiske gjerninger (som Jesus måtte dø for)

Gal 5:19 Men kjødets gjerninger er åpenbare, så som: utukt(hor), urenhet, skamløshet,

Gal 5:20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, kiv(krangel), avind(sjalusi), vrede, stridigheter, tvedrakt(Splid, uenighet), partier,

Gal 5:21 misunnelse, mord, drikk, svir(festing) og annet slikt; om dette sier jeg dere forut, likesom jeg og forut har sagt, at de som gjør sådant, skal ikke arve Guds rike.

1Kor 6:9 Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen,

1Kor 6:10 eller tyver eller havesyke(materalisme) eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

1Kor 6:11 Og således var det med noen av dere; men dere har latt dere avtvette, Dere er blitt helliget, Dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Mat 15:19 For fra hjertet kommer onde tanker: mord, hor, utukt, tyveri, falskt vitnesbyrd, bespottelse.

Mat 15:20 Dette er det som gjør mennesket urent; men å ete med uvaskede hender gjør ikke mennesket urent.

2 Vi har alle syndet.

Rom 3:23 alle har syndet og mangler Guds ære,

1Joh 1:8 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss;

Rom 5:12 Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennem til alle mennesker, fordi de syndet alle.

Sal 69:6 Gud, du kjenner min dårskap, og all min syndeskyld er ikke skjult for deg.

3 Syndens onde gjerning skiller oss fra Gud

Isa 59:2 Men deres misgjerninger har gjort skilsmisse mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.

4 Synden fører til åndelig død, og siden til fysisk død.

Jak 1:15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Rom 5:12 Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennem til alle mennesker, fordi de syndet alle.

5 Mos 24:16 Foreldre skal ikke lide døden for sine barns skyld, og barn ikke lide døden for sine foreldres skyld; enhver skal lide døden for sin egen synd.

Rom 6:23 For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

5 Og derfor måtte Jesus komme og løse oss fra vår synd, ved at han tok på seg vår synd og straff.

Joh 1:29 Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd!

1Joh 3:5 Og dere vet at han er åpenbaret for å bortta våre synder, og synd er ikke i ham.

1Pe 2:24 han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår dere er legt.

Jesaja 53:11 Fordi hans sjel har hatt møie, skal han se det [at Herrens vilje har fremgang ved ham.] og mettes; derved at de kjenner ham, skal den rettferdige, min tjener, rettferdiggjøre de mange, og deres misgjerninger skal han bære.

1Tim 1:15 Det er et troverdig ord og fullt verd å motta at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blandt dem er jeg den største;

6 Bare Jesus blod på korset kan rense bort vår synd.

1Joh 1:7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

Åp 1:5 og fra Jesus Kristus, det troverdige vitne, den førstefødte blandt de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,

7 Men vi må erkjenne og bekjenne vår synd.

1Joh 1:9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Sal 32:5 Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Sela.

8 Skjule synden stenger oss ute fra Guds nåde.

Ords. 28:13 Den som skjuler sine misgjerninger, har ingen lykke, men den som bekjenner dem og vender sig fra dem, finner miskunnhet.

Sal 32:3 Da jeg tidde, blev mine ben borttæret, idet jeg stønnet hele dagen.

Sal 32:4 For dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livskraft svant som ved sommerens tørke. Sela.

Sal 32:5 Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld, jeg sa: Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Sela.

9 Bare Jesus kan fjerne vår synd.

Luk 5:24 Men forat dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder — så sa han til den verkbrudne: Jeg sier deg: Stå op og ta din seng og gå hjem til ditt hus!

Isa 43:25 Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.

Apgj. 4:12 Og det er ikke frelse i noen annen; for det er heller ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Jesaja 1:18 Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

10 Guds nåde er større syndens makt.

Rom 5:20 Men loven kom til forat fallet skulde bli stort; men hvor synden blev stor, blev nåden enda større,

11 Jesus fordømmer ikke.

Joh 8:10 Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne! hvor er de? Har ingen fordømt deg?

Joh 8:11 Hun sa: Nei, Herre! ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer deg; gå bort, og synd ikke mere!

Joh 3:17 for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulde bli frelst ved ham.

1 Joh 3:20 for om enn vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting.

12 Vi skal vende om fra synden og seire over den.

1Joh 2:1 Mine barn! dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde; og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige,

1Joh 2:2 og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.

Rom 6:11  Således skal også I akte eder som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.

Rom 6:12 La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster;

Rom 6:13 by heller ikke deres lemmer frem for synden som urettferdighets våpen, men by dere frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og deres lemmer som rettferdighets våpen for Gud!

Rom 6:14 For synden skal ikke herske over dere; dere er jo ikke under loven, men under nåden.

Kong Davids bønn om tilgivelse.

Sal 51:3 Vær meg nådig, Gud, etter din miskunnhet, utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet!

Sal 51:4 Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd!

Sal 51:5 For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd er alltid for meg.

Sal 51:6 Mot deg alene har jeg syndet, og hva ondt er i dine øine, har jeg gjort, for at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. [de. kjennes å være rettferdig i dine straffedommer]

Sal 51:7 Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd.

Sal 51:8 Se, du har lyst til sannhet i hjertets innerste; så lær meg da visdom i hjertets dyp!

Sal 51:9 Rens meg fra synd med isop så jeg blir ren, tvett meg så jeg blir hvitere enn snø!

Sal 51:10 La mig høre fryd og glede, la de ben fryde seg som du har sønderknust!

Sal 51:11 Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger!

Sal 51:12 Gud, skap i mig et rent hjerte, og forny en stadig ånd inneni meg!

Sal 51:13 Kast meg ikke bort fra ditt åsyn, og ta ikke din Hellige Ånd fra meg!

Sal 51:14 Gi meg igjen din frelses fryd, og opphold meg med en villig ånd!

Bibelen 1930