Gjør tanken om til Bønn

Hev deg over situasjonen

Kjære venn, du som har begynt å gå på livets vei. Du ønsker å være levende og være I Ånden, men du kjenner at det noen ganger glipper det ifra deg. Og du tenker: Hva skal jeg gjøre? Det må da finnes en måte å holde seg nær Jesus på! Ja, det finnes en måte, det geniale – å gjøre tanken om til bønn.

Uansett, hvis du vil forbli levende i Jesus, og stå til Han kommer, så er noe av det aller viktigste nemlig å lære seg å ha et klart sinn, og gjøre tankene om til bønn. Dette er vårt hemmlige våpen. Det beskytter oss, det holder oss våken, det hjelper oss å være i ledelse. Det hjelper oss å ta imot rettledning fra Herren. Det hindrer oss i fra synd. Det hjelper oss igjennom oppgitthet og fortvilelse. Det hjelper oss å bli i kjærligheten. Det hjelper oss å holde oss i Ånden.

Det hjelper deg å gjenvinne freden. Det opprettholder troens skjold rundt deg, så fiendens brennende piler ikke kommer inn. Det løser englenes hender til å være i virksomhet. Vi snakker om å gjøre tanken om til bønn!

Bønnen kommer fra tankene i hjertet, og tankene kan alltid være en bønn. Dette er de våpen Gud har gitt oss for å opprettholde livet. Spørsmålet er om vi velger å være Åndelige eller kjødelige.

Om vi elsker Herren og alltid ønske å være i Hans nærhet, eller om vi ønsker å holde Gud borte fra våre liv og fra våre sin og fra å ha kontakt med livskilden.

Føler du at du ikke har fått det til? Har du kanskje mistet det underveis! Kjære venn. Dette er ikke noen konkurranse. Det er ingen eksamen, hvor du kanskje stryker og så er ferdig med det! Det er alltid begynne-på-nytt-så-lenge-jeg-lever opplegg.

Det er en sannhet at så lenge jeg puster lever jeg. Og om du har glemt å puste en stund, så er det herlig forløsende å begynne å puste igjen. Det er ikke hva du gjorde i går men hva du gjør nå som teller.

Bønnen er sjelens åndedrett. Når sjelen lever, blir tankene til bønner. Liksom sjelen også begynner å leve, når du gjør tankene om til bønn.

1Th 5:17 be uavlatelig

Er det mulig å be bestandig? Ja, etterhvert som du blir bevist at enhver tanke I ditt hjerte er helt åpent for Gud, og at tankene dermed er en bønn, eller en samtale med Ham; bare vi får øynene opp for dette, og blir det bevist – og så handler utifra det -så vandrer vi med Gud.

Så bibelen sier: Be bestanding. Med andre ord: gjør tanken om til bønn. Det handler om å bli som et barn I hjerte og være fortrolig med Gud vår kjære Far I Himmelen. Han ønsker å korrespondere med oss, og det skjer I Ånden, I hjerte, når vi bare sukker: Kjære Jesus! Takk Gud! Herre du vet dette. Jesus help meg osv. Alt dette tenker jeg åpent for Gud og da er jeg egentlig I bønn. Så enkelt er det.

Prøv ikke å skjule tankene dine for Gud, Han vet om dem alle sammen allikevel. Han leser sinnet vårt som en åpen bok. Og da er det mye bedere å vite det og så leve åpent for Gud og fortelle Ham alt, og sukke ut dine tanker for Ham. Han vet jo alt likevel, og Han elsker deg med en evig kjærlighet, så frykt ikke.

Når du er bevisst denne store sannhet, og du vet at Gud allikevel registrerer alle tankene innerst I hjertet ditt, da er det enklere å gjøre tankene om til en bønn Isteden. Guds Ord sier:

2Ti 1:3 Jeg takker Gud, som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, likesom jeg uavlatelig kommer deg i hu i mine bønner natt og dag

Han ba I sin ånd både natt og dag. Det er tankene I vårt hjerte som er I bønn, I vår ånd.

David er et godt eksempel.

Han sier:

Salm 109:4 Til lønn for min kjærlighet stod de meg imot, enda jeg er bare bønn.

Kan du tenke deg å være “bare bønn”? Noe å tenke på!

Mat 15:18 Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet, og dette er det som gjør mennesket urent.

Mat 15:19 For fra hjertet kommer onde tanker: mord, hor, utukt, tyveri, falskt vidnesbyrd, bespottelse.

Bibelen sier her at tankene kommer fra hjertet, og Gud ser først og fremst til våre hjerter.

Luk 16:15 Da sa han til dem: I er de som gjør dere selv rettferdige for menneskene; men Gud kjenner deres hjerter; for det som er høyt i menneskers øyne, er en vederstyggelighet for Gud.

Og da kjenner Han også alle våre tanker. Herren bryr seg ikke om de fine formuleringene, men Han ser til hjertets tanker.

1Sa 16:7 Men Herren sa til Samuel: Se ikke på hans utseende og på hans høye vekst! For jeg har forkastet ham; jeg ser ikke på hva mennesket ser på, for mennesket ser på det utvortes, men Herren ser på hjertet.

Og et annet sted står det:

Klag 2:18 Deres hjerte roper til Herren. — Du Sions datters mur! La tårer rinne som bekker dag og natt, unn deg ikke noen hvile, la ikke ditt øye ha ro!

Hvordan kan hjerte rope til Herren. Jo, ved at våre indre tanker roper . Og dette er et rom som bare Gud hører, fordi tankene er en bønn.

Ords. 3:6 Tenk på ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette.

Denne tanken blir da en bønn.

Hvis våre hjertes tanker er med Gud, så vil Han støtte oss.

2Ch 16:9 For Herrens øyne farer over all jorden for at han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham…

Mat 12:34 …for hva hjertet flyter over av, det taler munnen.

Så etter hvert, når våre hjertes tanker flyter over, så vil munnen også be høyt, og til og med kanskje prise ham høyt.

Isa 62:6 På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere; aldri skal de tie, ikke den hele dag og ikke den hele natt; dere som minner Herren, [om hans løfter] unn dere ingen ro!

Kan du se at her beskrives også en åndelig aktivitet som aldri tier stille. Det er hjertets tanker rettet mot Gud. Og Herrren sier her: Unn dere ingen ro!

Måtte våre tanker alltid være åpne og aktive for Herren.

2Kor 10:5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høyde som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus,

Så er det altså viktig å ha et klart sinn og holde orden på tankene. Å fange de gale tankene, og la alle andre tanker bli en bønn.

Gud hører til og med et lite sukk fra hjertet vår. Det står:

Salm 102:2 Herre, hør min bønn og la mitt rop komme til deg!

Og videre:

Salm 38:10 Herre, for ditt åsyn er all min lengsel, og mitt sukk er ikke skjult for deg.

Hvor mye mer er ikke da våre bevisste tanker åpne for Ham?

Min venn øv deg I dette, og du vil ha et indre liv med Herren som alltid vil bære deg igjennom – fordi det er Herren som bærer deg – ut I fra din egen kommunikasjon og ditt personlige forhold til Ham.

Så hva betyr det når bibelen sier:

1Th 5:17 be uavlatelig,

Efeserne 6:18 idet I til enhver tid ber i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,

Det er en åndelig hemmlighet. Vi snakker her om selve livsnerven I våre liv. Det åpner porten til visdom, det gjør hjertet ditt sterkt, og troen vil holde seg levende. Det holder deg rolig og I balanse. Det skaper bevegelse I åndens verden.

Det rører Guds hjerte og opprettholder linjen opp til tronen. Det hjelper deg til å ikke bli lettsindig eller overfladisk – hvilket er en veldig svak tilstand for en kristen å være I. Og det hjelper, og er med å forløse en vær situasjon. Det holder deg nær Jesus og det virker tusen andre forløsende ting også.

Prøv å gjøre tanken om til bønn. Det virker. Her ligger en skjult livskraft, der Gud også vil møte deg. Prøv det…

Bibelen 1930