Lidelse og trengsel

1 Vi er kalt til å lide ondt.

2Tim 2:3 Lid ondt med meg som en god Kristi Jesu stridsmann!

Heb 11:25 idet han heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nydelse av synden,

2Kor 12:10 Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.

1Tess 3:1 Derfor, da vi ikke lenger kunne holde det ut, fant vi det best å bli alene tilbake i Aten,

1Tess 3:2 og vi sendte Timoteus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium, for å styrke dere og formane dere om deres tro,

1Tess 3:3 at ikke noen måtte bli vaklende i disse trengsler. Dere vet jo selv at vi er satt til det;

1Tess 3:4 for da vi var hos dere, sa vi dere også forut at vi ville komme til å lide trengsel, som det også gikk, og som dere vet.

Mat 5:11 Salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver dere allehånde ondt på for min skyld.

Mat 5:12 Gled og fryd dere! for deres lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før dere.

Rom 8:17 men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.

2 De som lider for troen er vårt forbilde.

Jak 5:10 Mine brødre! ta profetene, som talte i Herrens navn, til deres forbilde i å lide ondt og være tålmodig!

Heb 12:3 Ja, gi akt på ham som tålmodig har lidt en slik motsigelse av syndere, så dere ikke skal gå trett og bli motløse i deres sjeler!

2Tim 3:10 Men du har etterfulgt min lære, min ferd, mitt forsett, min tro, min langmodighet, min kjærlighet, min tålmodighet,

2Tim 3:11 mine forfølgelser, mine lidelser, sådanne som møtte meg i Antiokia, i Ikonium, i Lystra, sådanne forfølgelser som jeg har utholdt, og Herren har fridd meg ut av dem alle sammen.

1Kor 4:16 Jeg formaner dere derfor: Bli mine etterfølgere!

Heb 11:36 andre fikk lide spott og hudstrykning, ja bånd og fengsel;

Heb 11:37 de blev stenet, gjennemsaget, fristet; de døde for sverd; de flakket omkring i fåreskinn, i gjeteskinn, de led mangel, trengsel, hård medferd

Heb 11:38 — verden var dem ikke verd — de vanket om i utørkener og fjell og huler og jordkløfter.

Filip 3:17 Bli også dere mine etterfølgere, brødre, og akt på dem som vandrer således som dere har oss til forbilde!

3 Forundre deg ikke over prøvelser, det er normal for en sann Jesus disippel

1Pe 4:12 Dere elskede! undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det hendte dere noet underlig;

1Pe 4:13 men i samme mon som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel.

Heb 10:32 Men kom i hu de gamle dager, da dere, etter å være blitt opplyst, utholdt en stor strid i lidelser,

Heb 10:33 idet dere dels blev til et skuespill ved hån og trengsler, dels led med dem som hadde det således.

Heb 10:34 For også fangene hadde dere medynk med, og fant dere med glede i at deres gods blev røvet, da dere visste at dere selv hadde en bedre og blivende eiendom.

4 Lidelsene er ingenting i forhold til lønnen.

Rom 8:18 For jeg holder for at den nærværende tids lidelser ikke er å akte mot den herlighet som skal åpenbares på oss.

Jesaja 65:16 så den som velsigner seg på jorden, skal velsigne seg i den trofaste Gud, og den som sverger på jorden, skal sverge ved den trofaste Gud. For de forrige trengsler er glemt og skjult for mine øyne.

Jesaja 65:17 For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord, og de første ting skal ikke minnes og ikke mere rinne noen i hu.

Jesaja 63:9 I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem; i sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem opp og bar dem alle den gamle tids dager.

5 Når vi ikke kan unngå lidelse.

1Pe 4:19 Derfor skal og de som etter Guds vilje må lide, overgi sine sjeler til den trofaste skaper, idet de gjør det gode.

Rom 12:12 Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen.

2Kor 4:8 idet vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende, men ikke mistvilende,

2Kor 4:9 forfulgt, men ikke oppgitt, nedslått, men ikke tilintetgjort-

2Kor 1:4 han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst hvormed vi selv blir trøstet av Gud!

1Pe 2:20 For hva ros er det om dere er tålmodige når dere synder og får straff for det? Men om dere er tålmodige når dere gjør det gode og allikevel må lide, da finner dette nåde hos Gud.

6 Lidelse er en renselse.

Jesaja 48:10 Se, jeg renser deg, men ikke som sølv. [ikke så strengt som sølv] jeg prøver deg i lidelsens ovn. [de. ved hårde tuktelser, uten å utrydde deg]

2Kor 4:17 For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål,

Rom 5:3 ja, ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet,

7 Tukt er bevis på Guds kjærlighet.

Heb 12:6 for den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av.

Heb 12:7 Det er for tuktens skyld at dere tåler lidelser; Gud gjør med dere som med sønner. For hvem er den sønn som hans far ikke tukter?

2Kor 1:3 Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, miskunns Fader og all trøstens Gud,

2Kor 1:4 han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst hvormed vi selv blir trøstet av Gud!

8 Himmelveien går igjennom trengsler.

Act 14:22 idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike igjennom mange trengsler.

Kol 1:24 Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere og utfyller i mitt kjød det som ennå fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,

9 Verden gir oss trengsler.

Joh 16:33 Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel; men vær frimodige! jeg har overvunnet verden.

1Johannes 5:19 Vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i det onde;

10 Trengselen har sin fullendelse.

Job 5:19 I seks trengsler skal han berge deg, og i den syvende skal intet ondt røre deg.

Job 36:15 Han frelser de ulykkelige ved deres ulykke og åpner deres øre ved trengselen.

Sal 34:7 Denne elendige ropte, og Herren hørte, og han frelste ham av alle hans trengsler.

Sal 34:8 Herrens engel leirer seg rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem.

Sal 143:11 For ditt navns skyld, Herre, vil du holde meg i live; i din rettferdighet vil du føre min sjel ut av trengsel,

Ords 12:13 I lebenes synd ligger en ond snare, men den rettferdige kommer ut av trengsel.

Jesaja 9:1 For det skal ikke alltid være mørke for det land hvor det nå er trengsel; tidligere førte han [Herren.] vanære over Sebulons land og over Naftalis land, men i fremtiden skal han føre ære over det, over veien ved havet, landet på hin side Jordan, hedningenes Galilea.

1 Mos 50:19 Da sa Josef til dem: Vær ikke redde; er vel jeg i Guds sted?

1 Mos 50:20 Dere tenkte ondt mot meg; men Gud tenkte det til det gode for å gjøre det han nå har gjort, og holde meget folk i live.

11 Vi er informert om endetidens trengsler.

Dan 12:1 På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken.

Mat 24:21 for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli.

Åp 7:14 Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.

12 Trengsel får folk til å søke Gud.

Hos 5:15 Jeg vil gå min vei, jeg vil vende tilbake til mitt sted, inntil de erkjenner seg skyldige og søker mitt åsyn; i sin trengsel skal de lete etter meg.

Sal 107:6 Da ropte de til Herren i sin nød; av deres trengsler utfridde han dem,

Bibelen 1930