Jesus Blods Pakt

Det er en nøkkel i Guds rike som kanskje er den viktigste av alle – selv om vi ikke burde si at noe er viktigere enn noe annet i Guds forordning – men, der er en nøkkel som vi må ha kjennskap til, for å effektivt kunne seire over den demoniske verden i endens tid, og denne nøkkelen er kraften i Jesus blod.

Ja, den ultimate nøkkelen i den åndelige krigen mot djevelen selv er, Jesu blods pakt.

Det er faktisk ved Jesu rene og hellige blod, som han gav på korset, at djevelen og hele den demoniske verden er avvæpnet.

Kol 2:15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, i det han viste seg som seierherre over dem på korset.

Jesu rene blod er selve kjernen i evangeliet, for det er selve prisen Jesus betalte for å kjøpe oss fri. Og det er selve pakten Gud har opprettet med oss mennesker.

Når du har tatt imot Jesus blods rensende kraft, og akseptert Hans løsningsmiddel, da har Han opprettet en evig pakt med deg – Han står for blodet og den allmektige Gud står på din side, når du har gitt hjerte til Ham.

Gjennom hele verdenshistorien ifra Adam, det første mennesket, og gjennom hele bibelhistorien, har Gud vist oss at han står for blodspakten han selv har opprettet.

Ved blodspakten har han opprettholdt slekten og fredsplanen igjennom flere tusen år, og frem til i dag – til tross for at djevelen har kriget imot det og prøvd å forhindre det av all sin makt.

Blodet er din frelse, din beskyttelse, den ultimate nøkkel til Guds rike, og din garanti.

1 Blodet er Guds evige pakt med deg.

Jesaja 55:3 Bøy deres øre hit og kom til meg! Hør! Så skal deres sjel leve; og jeg vil opprette en evig pakt med dere, gi dere Davids [de. den som blev lovt David.] rike nåde, den visse.

Mat 26:27 Og han tok en kalk og takket, gav dem og sa: Drikk alle derav!

Mat 26:28 For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgydes for mange til syndenes forlatelse.

Heb 13:20 Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde,

2 Det er ved Jesu blod vi er kjøpt fri.

1Pe 1:18 for dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, blev løskjøpt fra deres dårlige ferd, som var arvet fra fedrene,

1Pe 1:19 men med Kristi dyre blod som blodet av et ulastelig og lyteløst lam,

Da Guds barn var i Egypt, og dødsengelen slo i hjel alle førstefødte i Egypt – som var datidens antikristelige rike – så strøk Israels barn lammets blod( som var forbilde på Jesus blod) på dørkarmene til huset,

og dødsengelen måtte gå forbi. (2.mos.12:3+5+7+12+13+21+23+29)

2 Mosebok 12:7 Og de skal ta av blodet og stryke på begge dørstolpene og på det øverste dørtre på de hus hvor de eter det.

2 Mosebok 12:12 For samme natt vil jeg gå igjennom Egyptens land og slå ihjel alt førstefødt i Egyptens land, både folk og fe, og over alle Egyptens guder vil jeg holde dom; jeg er Herren.

2 Mosebok 12:13 Og blodet på de hus som dere er i, skal være til et tegn for dere; når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi; og ikke skal noe slag ramme dere til ødeleggelse når jeg slår Egyptens land.

2 Mosebok 12:23 For Herren skal gå igjennom landet for å slå egypterne, og når han ser blodet på det øverste dørtre og på begge dørstolpene, skal han gå døren forbi og ikke la ødeleggeren få komme inn i deres hus og slå dere.

(Kvinnen Rahab, med sine familie i byen Jeriko, var den eneste som mirakuløst overlevde, da Gud ødela byen, fordi hun hang en skarlagenrød tråd ut av vinduet, som var symbolet på Guds pakt ved lammets blod. (Jos.2:12-18+6:20-23)

3 Blodet er betalingen Gud kjøpte oss med.

Åp 5:9 og de synger en ny sang og sier: Verdig er du til å ta boken og åpne seglene på den, fordi du blev slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme og tunge og folk og ætt,

4 Blodet er selve pakten fra før jorden ble til.

Åp 13:8 Og alle som bor på jorden, skal tilbe det(antikrist), hver den som ikke, fra verdens grunnvoll ble lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet(Jesus).(Pakten ble bestemt fra før skapelsen.)

Jesaja 53:7 Han blev mishandlet, enda han var elendig, og han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det; han opplot ikke sin munn.

5 Det er blodet som renser oss fra synd.

1 Johannes 1:7 men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

Åp 7:9 Derefter så jeg, og se, en stor skare, som ingen kunne telle, av alle slekter og stammer og folk og tunger, som stod for tronen og for Lammet, kledd i lange hvite kjortler, og med palmegrener i sine hender;

Åp 7:14 Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.

6 Det er blodet som soner for all vår synd.

3 Mosebok 17:11 for kjøttets sjel er i blodet, og jeg har gitt dere det på alteret til å gjøre soning for deres sjeler; for blodet er det som gjør soning, fordi sjelen er I det.

Heb 9:22 Og nesten alt blir etter loven renset med blod, og uten blod blir utgydt, skjer ikke forlatelse.

Isa 53:5 Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre missgjerninger; straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

7 I Jesu blod ligger selve forløsningen.

Ef 1:7 i hvem vi har forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom,

Kol 1:4 etter at vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som dere har til alle de hellige,

Rom 3:24 og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus,

8 Blodet tar bort skilleveggen mellom Gud og mennesker.

2 Mosebok 26:33 Og du skal henge forhenget under krokene og føre vitnesbyrdets ark dit og sette den innenfor forhenget; og forhenget skal være for dere en skillevegg mellom det Hellige og det Aller-helligste.

Jesaja 59:2 Men deres missgjerninger har gjort skilsmisse mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører.

Mat 27:50 Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden.

Mat 27:51 Og se, forhenget i templet revnet i to stykker fra øverst til nederst, og jorden skalv, og klippene revnet,

9 I Jesu blod er den fullstendige seier over fienden.

Åp 12:11 Og de har seiret over ham(djevelen og alt fiendens velde) i kraft av Lammets blod og det ord de vidnet; og de hadde ikke sitt liv kjært, like til døden.

Kol 2:15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste sig som seierherre over dem på korset.

2 Mosebok 12:23 For Herren skal gå igjennom landet for å slå egypterne, og når han ser blodet på det øverste dørtre og på begge dørstolpene, skal han gå døren forbi og ikke la ødeleggeren få komme inn i deres hus og slå dere.(I blodet ligger beskyttelse mot fienden)

10 Pga. Jesu blod har vi del i oppstandelsen.

Heb 13:20 Men fredens Gud, som i kraft av en evig pakts blod førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde,

1Pe 4:6 For derfor ble evangeliet forkynt også for døde at de visstnok skulle dømmes som mennesker i kjødet, men leve således som Gud i ånden.

1Pe 4:7 Men alle tings ende er kommet nær; vær derfor sindige og edrue så dere kan bede,

1Pe 4:8 og ha fremfor alle ting inderlig kjærlighet til hverandre! for kjærligheten skjuler en mangfoldighet av synder.

1Tess 4:16 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå;

11 Jesu blod gir oss adgang til Himmelen.

Joh 6:54 Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag;

Åp 7:14 Og jeg sa til ham: Herre! du vet det. Og han sa til meg: Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.

Åp 22:14 Salige er de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livsens tre og gjennom portene komme inn i staden.

12 Ved Jesu blod har vi fred med Gud, og fred i vårt hjerte.

Kol 1:20 og ved ham å forlike alle ting med seg, idet han gjorde fred ved hans korses blod, — ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene.

Joh 14:27 Fred etterlater jeg dere( Nettopp pga. Blodets evige pakt. Og uten blodet var det ikke mulig. Men nå sier han som ikke kan lyve:), min fred gir jeg dere; ikke som verden gir, gir jeg dere. Deres hjerte forferdes ikke og reddes ikke! (Vi kan nå legge oss trygt til å sove, under blodets beskyttelse – selv om vi går inn i den mørkeste natt. Og vite at gjennom blodet har vi full adgang til Guds trone – rett inn til Guds hjerte, i Det aller helligste – hvor vi blir mottatt, akseptert og elsket slik som vi er. Og til slutt, fredfullt og i full tillit, kan du forlate denne verden, når tiden er der, på Jesu blods grunn. Sikker og trygg på Guds evige frelse.

Jesaja 53:5 Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre missgjerninger; straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Bibelen 1930

Sangen om blodet

Det blir sunget en sang

av enfoldige små, de forstandige vil ikke

høre på.

Den blir sunget i dag

som de sang den i går,

det er sangen som

lærdommen aldri forstår.

Det er sangen om blodet.

Guds evige pakt.

Om det hellige offer

Han selv har fullbrakt.

Det er sangen om blodet

Den kostbare pris,

som alene kan åpne

et stengt paradis.

Den ble skrevet i Himlen

før jorden ble skapt.

Den gav Adam et håp

dengang slekten gikk tapt.

Gjennom Sinais ørken

og flammende ild

ble den hørt

som en regnbyges

susen så mild.

Den er født under smerte,

i sykdom og strid.

Den har levet tross kamp

i århundres tid.

Den er sunget i ensomhet,

sunget i kor.

Og den synges tross hån

over hele vår jord.

Det er brudgommens sang

båret frem av Hans brud.

Den er enkel som barnet –

sannferdig som Gud.

Har du lært den på jorden,

og fikk du den kjær,

skal du synge den evig

med englenes hær.

Photo by Johannes Plenio on Pexels.com