Guds Løfter

1 Når du trenger å vite at Gud alltid er med deg.

Jesaja 41:10 Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd.

Mat 28:20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

Jesaja 43:1 Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, og som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.

Jesaja 43:2 Når du går gjennom vann, så er jeg med deg, og gjennom elver, så skal de ikke overskylle deg; når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg;

Jesaja 43:3 for jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din frelser; jeg gir Egypten til løsepenger for deg, Etiopia og Seba gir jeg i ditt sted.

Jakob 4:8 hold dere nær til Gud, og han skal holde seg nær til dere! Tvett hendene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!

2 Når du er sliten og ikke orker mer.

Mat 11:28 Kom til mig, alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile!

Mat 11:29 Ta mitt åk på dere og lær av meg! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal dere finne hvile for deres sjeler.

Mat 11:30 For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

Jesaja 40:28 Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er en evig Gud, den som har skapt jordens ender; han blir ikke trett, og han blir ikke mødig; hans forstand er uransakelig.

Jesaja 40:29 Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.

Jesaja 40:30 Gutter blir trette og mødige, og unge menn snubler.

Jesaja 40:31 Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.

Mar 6:31 Og han sa til dem: Kom nå dere med meg avsides til et øde sted og hvil dere litt ut! For det var mange som gikk til og fra, og det blev ikke engang tid for dem til å få seg mat.

Mar 6:32 Så dro de avsted i båten til et øde sted for seg selv.

3 Når du er redd.

Joh 14:1 deres hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på meg!

Joh 14:27 Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere; ikke som verden gir, gir jeg dere. Deres hjerte forferdes ikke og reddes ikke!

Salme 56:4 På den dag jeg frykter, setter jeg min lit til deg.

Salme 56:5 Ved Gud priser jeg hans ord; til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke; hva skulle kjød kunne gjøre meg?

1Johannes 4:18 Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i seg; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten.

4 Når du trenger tilgivelse.

1Johannes 1:9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.

Salme 86:4 Gled din tjeners sjel! for til deg, Herre, løfter jeg min sjel.

Salme 86:5 For du, Herre, er god og villig til å forlate og rik på miskunnhet mot alle dem som påkaller deg.

Salme 86:6 Vend øret, Herre, til min bønn, og merk på mine inderlige bønners røst!

Salme 86:7 På min nøds dag kaller jeg på deg, for du svarer meg.

Jesaja 1:18 Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

Salmene 103:3 Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer,

Salmene 103:4 han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet,

Salmene 103:5 han som metter din sjel [eg. din pryd.] med det som godt er, så du blir ung igjen likesom ørnen. [når den skifter sin ham]

Salmene 103:8 Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet.

Salmene 103:9 Han går ikke alltid i rette og gjemmer ikke på vrede evindelig.

Salmene 103:10 Han gjør ikke med oss efter våre synder og gjengjelder oss ikke efter våre misgjerninger.

Salmene 103:11 For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham.

Salmene 103:12 Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss.

Salmene 34:23 Herren forløser sine tjeneres sjel, og ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig.

5 Når du kjenner frykt for døden.

Rom 14:7 For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv;

Rom 14:8 for om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren; enten vi da lever eller vi dør, hører vi Herren til.

Salmene 23:4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med meg, din kjepp og din stav de trøster meg.

Salmene 23:5 Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne, du salver mitt hode med olje; mitt beger flyter over.

Joh 11:25 Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet; den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve,

Joh 11:26 og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

Rom 8:35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd?

Rom 8:36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår.

Rom 8:37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss.

Rom 8:38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt,

Rom 8:39 hverken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

6 Når du er motløs.

5 Mosebok 31:8 Og Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg-han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg; du skal ikke frykte og ikke reddes.

2 Ti 1:7 For Gud gav oss ikke motløshetens ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

Joh 14:27 Fred efterlater jeg dere, min fred gir jeg dere; ikke som verden gir, gir jeg dere. Deres hjerte forferdes ikke og reddes ikke!

Efeserne 3:16 at han etter sin herlighets rikdom må gi dere å styrkes med kraft ved hans Ånd i deres innvortes menneske,

Efeserne 3:17 at Kristus må bo ved troen i deres hjerter,

Efeserne 3:18 så dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, må være i stand til å fatte med alle de hellige hva bredde og lengde og dybde og høyde der er,

Efeserne 3:19 og kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan fylles til all Guds fylde.

Efeserne 3:20 Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi ber eller forstår, etter den kraft som ter seg virksom i oss,

Efeserne 3:21 ham være æren i menigheten og i Kristus Jesus, gjennom alle slekter i alle evigheter! Amen.

Rom 8:31 Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?

Rom 8:32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham?

Heb 10:36 For dere trenger til tålmodighet, for at dere, når dere har gjort Guds vilje, kan oppnå det som er lovt.

Jak 1:2 Akt det for bare glede, mine brødre, når dere kommer i alle slags fristelser,

Jak 1:3 da dere vet at prøvelsen av deres tro virker tålmodighet;

Åp 3:10 Fordi du har tatt vare på mitt ord om tålmodighet, vil jeg og fri deg ut fra den prøvelsens stund som skal komme over hele jorderike, for å prøve dem som bor på jorden.

Åp 13:10 Om noen fører i fangenskap, han skal i fangenskap; om noen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro.

Klag 3:21 Dette vil jeg ta meg til hjerte, derfor vil jeg håpe:

Klag 3:22 Herrens miskunnhet er det at det ikke er forbi med oss; for hans barmhjertighet har ennå ikke ende.

Klag 3:23 Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor.

Klag 3:24 Herren er min del, sier min sjel; derfor håper jeg på ham.

Klag 3:25 Herren er god mot dem som venter etter ham, mot den sjel som søker ham.

Klag 3:26 Det er godt at en venter i stillhet etter Herrens frelse.

Salm 34:18 De rettferdige roper, og Herren hører, og av alle deres trengsler utfrir han dem.

Salm 34:19 Herren er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd.

Salm 34:20 Mange er den rettferdiges ulykker, men Herren utfrir ham av dem alle.

7 Når du føler deg svak.

1Kor 1:26 For legg merke til deres kall, brødre, at ikke mange vise etter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne;

1Kor 1:27 men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme,

1Kor 1:28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noe,

1Kor 1:29 for at intet kjød skal rose seg for Gud.

2Kor 12:9 og han sa til meg: Min nåde er deg nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.

2Kor 12:10 Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.

Salm 138:3 Den dag jeg ropte, svarte du meg; du gjorde meg frimodig, i min sjel kom det styrke.

Jesaja 40:29 Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.

Jesaja 40:30 Gutter blir trette og mødige, og unge menn snubler.

Jesaja 40:31 Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.

Kol 1:9 Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke opp med å gjøre bønn for dere og bede at dere må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,

Kol 1:10 at dere kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så dere bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud,

Kol 1:11 så dere styrkes med all styrke etter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,

Jesaja 49:5 Og nå sier Herren, som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham og samle Israel for ham, og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke..

8 Når du føler at du sitter i mørket.

Jesaja 50:10 Hvem blant dere frykter Herren og hører på hans tjeners røst? Når han vandrer i mørke, og intet lys skinner for ham, skal han sette sin lit til Herrens navn og stole på sin Gud!

Mika 7:8 Gled dere ikke over meg, dere mine fiender! Når jeg er falt, står jeg opp igjen; når jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg.

Joh 8:12 Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys; den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.

2Kor 4:16 Derfor taper vi ikke motet, men om og vårt utvortes menneske går til grunne, så fornyes dog det innvortes dag for dag.

2 Mosebok 10:22 Så rakte Moses sin hånd opp mot himmelen, og det ble et tykt mørke i hele Egyptens land i tre dager.

2 Mosebok 10:23 Den ene kunde ikke se den andre, og ingen torde flytte sig fra sin plass i tre dager; men hos alle Israels barn var det lyst der de bodde.

1Pe 2:9 Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans dyder som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys,

1Johannes 2:8 Og dog er det et nytt bud jeg skriver til dere, og det er sant i ham og i dere; for mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede.

9 Når du er beskymret.

Fil 4:6 Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse;

Fil 4:7 og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus.

1Pe 5:7 og kast all deres sorg på ham! for han har omsorg for dere.

Jesaja 43:  Og nå, så sier Herren, som skapte deg, Jakob, og som dannet deg, Israel: Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min.

Jesaja 43:2 Når du går gjennom vann, så er jeg med deg, og gjennom elver, så skal de ikke overskylle deg; når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg;

Jesaja 43:3 for jeg er Herren din Gud, Israels Hellige, din frelser; jeg gir Egypten til løsepenger for deg, Etiopia og Seba gir jeg i ditt sted.

Luk 12:22 Og han sa til sine disipler: Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for deres liv, hva dere skal ete, heller ikke for deres legeme, hva dere skal kle dere med!

Luk 12:23 Livet er mere enn maten, og legemet mere enn klærne.

Luk 12:24 Gi akt på ravnene: de hverken sår eller høster, de har ikke matbod eller lade, og Gud før dem allikevel. Hvor meget mere er ikke dere enn fuglene!

Luk 12:25 Og hvem av dere kan med all sin bekymring legge en alen til sin livslengde?

Luk 12:26 Formår dere da ikke engang det minste, hvorfor er dere da bekymret for det andre?

Luk 12:27 Gi akt på liljene, hvorledes de vokser: de arbeider ikke, de spinner ikke; men jeg sier dere: Enn ikke Salomo i all sin herlighet var kledd som én av dem.

Luk 12:28 Men klær Gud således gresset på marken, som står idag og imorgen kastes i ovnen, hvor meget mere skal han da kle dere, dere lite troende!

Luk 12:29 Så skal da dere heller ikke søke efter hva dere skal ete, eller hva dere skal drikke, og ikke la deres tanker fare hit og dit.

Luk 12:30 For alt slikt søker hedningene i verden etter; men deres Fader vet at dere trenger til det.

Luk 12:31 Men søk hans rike, så skal dere få dette i tilgift!

Luk 12:32 Frykt ikke, du lille hjord! for det har behaget eders Fader å gi dere riket.

10 Når du trenger visdom i livet.

Efes 1:17 at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg,

Efes 1:18 og gi deres hjerte opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp det er han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblandt de hellige,

Jak 1:5 Men dersom noen av dere mangler visdom, da bede han Gud, han som gir alle villig og uten onde ord, og den skal gis ham.

Jak 1:6 Men han bede i tro, uten å tvile; for den som tviler, ligner havsbølgen, som drives og kastes av vinden.

Jak 1:7 For ikke må det menneske tro at han skal få noe av Herren,

Ords 2:1 Min sønn! Dersom du tar imot mine ord og gjemmer mine bud hos deg,

Ords 2:2 så du vender ditt øre til visdommen og bøyer ditt hjerte til klokskapen,

Ords 2:3 ja, dersom du roper etter innsikten og løfter din røst for å kalle på forstanden,

Ords 2:4 dersom du leter etter den som etter sølv og graver etter den som etter skjulte skatter,

Ords 2:5 da skal du forstå Herrens frykt og finne kunnskap om Gud.

Ords 2:6 For Herren er den som gir visdom, fra hans munn kommer kunnskap og forstand,

Ords 9:9 Lær den vise, så blir han enda visere, lær den rettferdige, så går han frem i lærdom.

Ords 9:10 Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den Hellige er forstand.

11 Når du får motstand for evangeliet.

Mat 5:10 Salige er de som er forfulgt for rettferdighets skyld; for himlenes rike er deres.

Mat 5:11 Salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver dere allehånde ondt på for min skyld.

Mat 5:12 Gled og fryd dere! for deres lønn er stor i himmelen; for således forfulgte de profetene før dere.

Apostlenes gj. 5:40 De lød ham da, og kalte apostlene inn igjen og lot dem hudstryke, og bød dem at de ikke skulle tale i Jesu navn, og så lot de dem gå.

Apostlenes gj. 5:41 Så gikk de da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å vanæres for det navns skyld;

Jesaja 51:7 Hør på meg, dere som kjenner rettferdighet, du folk som har min lov i ditt hjerte! Frykt ikke menneskers hånd, og reddes ikke for deres spottende ord.

1Pe 4:12 Dere elskede! undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det hendte dere noe underlig;

1Pe 4:13 men i samme mon som dere har del i Kristi lidelser, skal dere glede dere, for at dere også i hans herlighets åpenbarelse kan glede dere med jubel.

1Pe 4:14 Om dere hånes for Kristi navns skyld, er dere salige, fordi herlighetens og Guds Ånd hviler over dere.

2Ti 3:12 Og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus, skal bli forfulgt.

Joh 15:20 Kom det ord i hu som jeg sa dere: En tjener er ikke større enn sin herre! Har de forfulgt meg, så skal de også forfølge dere; har de holdt mitt ord, så skal de også holde deres.

12 Når du blir fristet.

1Kor 10:13 Dere har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la dere fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så dere kan tåle den.

Jakob 1:12 Salig er den mann som holder ut i fristelse; for når han har stått sin prøve, skal han få livsens krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Jakob 1:13 Ingen si når han fristes: Jeg fristes av Gud. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen.

Jakob 1:14 Men hver fristes idet han drages og lokkes av sin egen lyst;

Jakob 1:15 derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Jakob 1:16 Far ikke vill, mine elskede brødre!

Mar 14:38 Våk og bed, for at dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.

Heb 2:17 derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å gjøre soning for folkets synder.

Heb 2:18 For derved at han selv har lidt og har vært fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. (Takk Jesus)

Bibelen 1930

Photo by Pixabay on Pexels.com