Endetiden

1 Før Jesus gjenkomst blir det vanskelige tider

2Ti 3:1 Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.

Dan 12:1 På den tid skal Mikael stå frem, den store fyrste som verner om ditt folks barn, og det skal komme en trengselstid som det ikke har vært fra den dag noe folk blev til, og like til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst som finnes oppskrevet i boken.

Dan 12:2 Og de mange som sover i jordens muld, skal våkne opp, noen til evig liv og noen til skam og evig avsky.

2 Tegnene på at Jesus kommer snart – tidens tegn.

Mat 24:3 Men da han satt på Oljeberget, gikk hans disipler til ham i enrom og sa: Si oss: Når skal dette skje? og hva skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende?

Mat 24:4 Og Jesus svarte og sa til dem: Se til at ikke noen fører dere vill!

Mat 24:5 For mange skal komme i mitt navn og si: Jeg er Messias; og de skal føre mange vill.

Mat 24:6 Og dere skal høre krig og rykter om krig; se til at dere ikke lar dere skremme! for det må så skje, men enden er ikke enda.

Mat 24:7 For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv både her og der.

Mat 24:9 Da skal de overgi dere til trengsel og slå dere ihjel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld.

Mat 24:10 Og da skal mange ta anstøt, og de skal forråde hverandre og hate hverandre;

Mat 24:11 og mange falske profeter skal oppstå og føre mange vill.

Mat 24:12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

Mat 24:13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

Mat 24:14 Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jorderike til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og da skal enden komme.

Mat 24:21 for da skal det være så stor en trengsel som ikke har vært fra verdens begynnelse inntil nå, og heller ikke skal bli.

Mat 24:22 Og ble ikke de dager forkortet, da ble intet kjød frelst; men for de utvalgtes skyld skal de dager bli forkortet.

Mat 24:24 For falske messiaser og falske profeter skal oppstå og gjøre store tegn og under, så at endog de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig.

Mat 24:25 Se, jeg har sagt dere det forut.

Mat 24:26 Om de da sier til dere: Se, han er ute i ørkenen, da gå ikke der ut; se, han er inne i kammerne, da tro det ikke!

Mat 24:27 For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være.

Mat 24:28 Hvor åtselet er, der skal ørnene samles.

Mat 24:29 Men straks etter de dagers trengsel skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes.

Mat 24:30 Og da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og da skal alle jordens slekter jamre seg, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet.

Mat 24:31 Og han skal sende ut sine engler med basunens veldige røst, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra himmelbryn til himmelbryn.

3 På den tid mangler mange kristne Den Hellige Ånd

Mat 25:1 Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen.

Mat 25:3 de dårlige tok sine lamper, men tok ikke olje med seg;

Mat 25:8 Men de dårlige sa til de kloke: Gi oss av deres olje! for våre lamper slukner.

Mat 24:12 Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste.

4 Vi har fremdeles håp når dette skjer

Luk 21:28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder! for deres forløsning stunder til.

5 Men først må antikrist stå frem

2Tess 2:1 Vi ber dere, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham,

2Tess 2:3 La ingen dåre dere på noen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,

2Tess 2:4 han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.

6 Vi må ikke ta dyrets merke – for enhver pris.

Åpenbaringen 13:15 Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes.

Åpenbaringen 13:16 Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høyre hånd eller på deres panne,

Rev 13:17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.

Åpenbaringen 14:9 Og atter en tredje engel fulgte efter dem og sa med høy røst: Dersom noen tilber dyret og dets bilde og tar merket på sin panne eller i sin hånd,

Åpenbaringen 14:10 da skal også han drikke av Guds vredes-vin, som er skjenket ublandet i hans harmes beger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige englers og for Lammets øyne,

Åpenbaringen 16:2 Og den første gikk avsted og tømte sin skål ut på jorden; og det kom en ond og farlig byll på de mennesker som hadde dyrets merke, og som tilbad dets bilde.

Åpenbaringen 13:18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti.

7 Antikrist vil krige mot de sanne kristne.

Åpenbaringen 13:7 Og der blev gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt.

Dan 7:21 Jeg så hvorledes dette horn førte krig mot de hellige og fikk overhånd over dem,

Dan 7:22 inntil den gamle av dager kom, og den Høyestes hellige fikk sin rett, og tiden kom da de hellige tok riket i eie.

Mat 24:13 Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst.

8 De hellige må være utenfor systemet i tre og ett halvt år.

Åpenbaringen 12:6 Og kvinnen flydde ut i ørkenen, hvor hun har et sted som er gjort i stand til henne av Gud, for at de der skulle gi henne hennes føde i tusen to hundre og seksti dager.

9 Jesus kommer ved den siste basun (det beviser at vi har vært her gjennom all de første basunene – frem til den 7. som er den siste).

1 kor 15:51 Se, jeg sier eder en hemmelighet: Vi skal ikke alle hensove, men vi skal alle forvandles,

1 kor 15:52 i et nå, i et øyeblikk, ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal forvandles.

1Tess 4:16 for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå;

1Tess 4:17 derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.

1Tess 4:18 Trøst da hverandre med disse ord!

10 Vi skal kunne seire over dyrets merke.

Åpenbaringen 15:2 Og jeg så likesom et glasshav blandet med ild; og dem som hadde seiret over dyret og dets billede og dets navns tall, så jeg stå ved glasshavet med Guds harper i hånd;

Åpenbaringen 20:4 Og jeg så troner, og de satte seg på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vitnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets bilde, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år.

Åpenbaringen 20:5 Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første oppstandelse.

Åpenbaringen 20:6 Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.

1Jn 4:3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som dere har hørt kommer, og den er allerede nå i verden.

1Jn 4:4 dere er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i dere, er større enn han som er i verden.

11 Vi skal forkynne helt til Jesus kommer.

Mat 24:45 Hvem er da den tro og kloke tjener, som hans husbond har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid?

Mat 24:46 Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer.

12 Guds rike kommer til slutt.

Job 19:25 Men jeg — jeg vet min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet.

Dan 2:44 Og i disse kongers dager vil himmelens Gud opprette et rike, som i all evighet ikke skal ødelegges, og dette rike skal ikke overlates til noe annet folk; det skal knuse og gjøre ende på alle hine riker, men selv skal det stå fast evindelig;

Åpenbaringen 21:1 Og jeg så en ny himmel og en ny jord; for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mere. (Gud skal gjøre all ting nye…)

Bibelen 1930