Disippelskap

Joh 8:31 Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler,

Å være en disippel er mye mer enn bare lese ordet, eller Bibelen teoretisk.

En elev lærer teoretisk fag, men en disippel er en lærling som lærer praktisk håndtverk.

Det er stor forskjell på de to.

Disippelen er en som lærer å utføre et arbeid i praksis, så det krever trening i praksis. Det er en som i aktiv handling gjør etter det læreboka sier. For å få bilsertifikat, f.eks, nytter det ikke å bare ta teoriprøven, men du må også kjøre opp i praksis. Du må vise i gjerning at du kan det.

Å gå på bibelskole kan være nyttig men det gjør deg ikke til disippel. Men vis du begynner å leve dit liv etter Jesus lære – og begynner å praktisere hans eksempel – da er du en Jesus disippel.

Jesus sier her:

Mat 28:18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord;

Mat 28:19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Mat 28:20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

Jesus sier også:

Joh 8:31 Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler,

Joh 8:32 og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

Åltså, dersom vi setter oss inn i læreboka – slik at vi hele tiden studerer Hans ord, og fortsetter med det – slik at vi kjenner ordet for å gjøre etter det, da er vi i sannhet Hans disipler.

Mat 7:21 Ikke enhver som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje.

Det er å være en lærling.

Om Noah står det:

1 Mosebok 7:5 Og Noah gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham.

Lukas skriver også:

Appostlenes gjerninger 1:1 Den første bok skrev jeg, Teofilus, om alt det som Jesus begynte med både å gjøre og å lære,

En ting er det å lære en annen ting er det å gjøre. Jesus både gjorde i praksis og lærte dem.

Han sa:

Joh 13:15  For jeg har gitt dere et forbilde, for at dere skal gjøre som jeg har gjort med dere.

Det er da man får kjenne sannheten. Og det er da sannheten gjør oss fri.

1 Jesus befalte oss å gjøre alle til disipler.

Mat 28:18 Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord;

Mat 28:19 gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn,

Mat 28:20 og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende!

Apostlenenes gjerninger 10:48 Og han bød at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. De bad ham da bli der nogen dager.

Luk 14:25 Og meget folk vandret sammen med ham. Og han vendte seg og sa til dem:

Luk 14:33 Således kan da ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt det han eier. (Jesus lærte disippelskap til alle.)

2 En disippel må lære andre til å lære andre igjen.

2Ti 2:2 og det som du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som er duelige til også å lære andre!

1Ti 3:2 Derfor skal en tilsynsmann være ulastelig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, duelig til å lære andre,

2Ti 2:24 Men en Herrens tjener må ikke stride, han må være mild imot alle, duelig til å lære andre, i stand til å tåle ondt,

Act 14:21 Og etter at de hadde forkynt evangeliet der i byen og gjort mange disipler, vendte de tilbake til Lystra og Ikonium og Antiokia,

Heb 5:12  For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere atter til at en lærer dere hva som er de første grunner i Guds ord, og dere er blitt sådanne som trenger til melk, ikke fast føde.

3 Disipler må leve slik at de blir forbilder for andre.

Filipperne 3:17  Bli også dere mine etterfølgere, brødre, og akt på dem som vandrer således som dere har oss til forbilde!

1Co 1:11 For det er av Kloes folk blitt meg fortalt om dere, mine brødre, at det er tretter i blandt dere.

Isa 50:4 Herren, Israels Gud, har gitt mig en disippeltunge, så jeg skal kunne kvege den trette med mitt ord; han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører.

Filipperne 4:9 Det som dere også har lært og mottatt og hørt og sett hos meg, gjør det; og fredens Gud skal være med dere.

4 En disippel må elske alle som tilhører Herren.

Joh 13:34 Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre; likesom jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.

Joh 13:35 Derpå skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet.

Kol 1:4 etter at vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som dere har til alle de hellige,

5 En disippels kjærlighet til Jesus går foran alt annet.

Luk 14:26 Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og hustru og barn og brødre og søstre, ja endog sitt eget liv, han kan ikke være min disippel.

Mat 10:37 Den som elsker far eller mor mere enn meg, er meg ikke verd, og den som elsker sønn eller datter mere enn meg, er meg ikke verd,

Joh 21:15 Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes’ sønn! elsker du meg mere enn disse? Han sier til ham: Ja, Herre! du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Fø mine lam!

Luk 12:34 For hvor deres skatt er, der vil også deres hjerte være.

6 En disippel må fornekte seg selv.

Mat 16:24 Da sa Jesus til sine disipler: Vil nogen komme efter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.

1Kor 6:19 Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den Hellige Ånd, som bor i dere, og som dere har fra Gud, og at dere ikke hører dere selv til?

1Kor 6:20 for dere er dyrt kjøpt. Ær da Gud i deres legeme!

7 En disippel må oppgi alt for å følge Jesus.

Luk 14:33 Således kan da ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt det han eier.(Det begynner med at vi oppgir det i våre hjerter.)

Mat 4:19 og han sa til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!

Mat 4:20 Og de forlot straks sine garn og fulgte ham.

Luk 18:28 Og Peter sa: Se, vi har forlatt alt vårt og fulgt deg.

8 En disippel må alltid forbli i Jesus ord.

Joh 8:31 Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler,

5. Mos 6:6 Og disse ord som jeg byder dig idag, skal du gjemme i ditt hjerte. 

5 Mos 6:7 Og du skal innprente dine barn dem (dine etterfølgere og lærlinger), og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, og når du går på veien, og når du legger deg, og når du står opp.

9 En disippel velger korsets vei med viten og vilje.

Mat 16:24 Da sa Jesus til sine disipler: Vil noen komme efter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg.

Rom 8:17 men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.

Heb 11:25 idet han heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nydelse av synden,

10 En disippel kan ikke være lønnet eller kjøpt for penger.

Mat 10:1 Og han kalte sine tolv disipler til seg og gav dem makt over urene ånder, til å drive dem ut, og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet.

Mat 10:5 Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i nogen av samaritanenes byer,

Mat 10:8 Helbred syke, oppvekk døde, rens spedalske, driv ut onde ånder! For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det.

Luk 16:13 Ingen tjener kan tjene to herrer; for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre; Dere kan ikke tjene Gud og mammon. (mammon betyr penger)

Joh 10:12 Men den som er leiesvenn og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, han ser ulven komme, og forlater fårene og flyr, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre;

Joh 10:13 for han er en leiesvenn, og fårene ligger ham ikke på hjerte. (Fordi han gjør det bare for betaling.)

11 En disippel må ikke være religiøs eller hykle.

Luk 12:1 Da folket imens hadde samlet seg i tusentall, så de trådte på hverandre, tok han til orde og sa til sine disipler: Ta dere først og fremst i vare for fariseernes surdeig, som er hykleri!

2Ti 3:5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft — og disse skal du vende deg fra.

1Joh 3:18 Mine barn! la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!

Mat 7:21 Ikke enhver som sier til meg: Herre! Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje.

12 Jesus er disippelens ultimate eksempel i all ting.

Joh 13:15 For jeg har gitt dere et forbilde, for at dere skal gjøre som jeg har gjort med dere.

1Pe 2:21 For dertil ble dere og kalt, fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge etter i hans fotspor,

Joh 17:16 De (Disiplene) er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden.

Joh 17:18 Likesom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden,

Luk 6:13 Og da det blev dag, kalte han sine disipler til seg, og han valgte seg ut tolv av dem og gav dem navnet apostler:

Luk 6:17 Og han gikk ned med dem, og han blev stående på en slette, og med ham en stor flokk av hans disipler og en stor mengde folk fra hele Judea og Jerusalem og fra havkanten ved Tyrus og Sidon,

Joh 6:66 Derfor drog mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham.

Joh 15:8 Derved er min Fader herliggjort at dere bærer megen frukt, og dere skal bli mine disipler.

Isa 6:8 Da hørte jeg Herrens røst: Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg: Se, her er jeg, send meg!

Bibelen 1930

freebibleimages org