Jesus Kristus

Joh 21:25

Men det er også meget annet som Jesus har gjort; skulle det skrives, hver ting for seg, da mener jeg at ikke hele verden ville romme de bøker som da måtte skrives.

1 Jesus er Guds Sønn, og Han er også Gud.

1 Johannesbrev 5:20

men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv.

Jesaja 9:6

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herredømmet er på hans skulder, og han kalles under, rådgiver, veldig Gud, evig fader, fredsfyrste.

Matteus 16:15-17

Han sa til dem: Men dere, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter og sa: Du er Messias, den levende Guds Sønn.

Romerbrevet 9:5

de som fedrene tilhører, og som Kristus er kommet fra efter kjødet, han som er Gud over alle ting, velsignet i evighet. Amen.

Kolosserne 2:9

For i ham bor hele guddommens fylde legemlig,

2 Jesus er kjærlighet.

Johannes 15:9

Likesom Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere; bli i min kjærlighet!

Johannes13:34

Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre; likesom jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.

Jeremia 31:3

Fra det fjerne har Herren åpenbaret sig for meg: Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg; derfor har jeg latt min miskunnhet mot deg vare ved.

Johannes 13:1

Men før påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen-likesom han hadde elsket sine egne, som var i verden, så elsket han dem inntil enden.

3 Jesus er skaperen av alt.

Johannes 1:1-3

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.

Johannes 1:10

Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.

4 Jesus er gitt all makt.

Matteus 28:18

Og Jesus trådte frem, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord;

Åpenbaringen 1:5

og fra Jesus Kristus, det troverdige vidne, den førstefødte blant de døde og herren over kongene på jorden! Ham som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod,

Kolosserne 2:10

Og I er fylt i ham, som er hodet for all makt og myndighet,

Filipperne 2:9

Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alt navn,

5 Jesus er større enn djevelen og alle hans myndigheter.

Efeserne 1:19-23

og hvor overvettes stor hans makt er for oss som tror, efter virksomheten av hans veldige kraft, som han viste på Kristus da han oppvakte ham fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen,

over enhver makt og myndighet og velde og herredømme og ethvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende, og han la alt under hans føtter og gav ham som hodet over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.

Kolosserne 2:15

Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, idet han viste seg som seierherre over dem på korset.

1 Johannes brev 3:8

Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen. Dertil er Guds Sønn åpenbaret at han skal gjøre ende på djevelens gjerninger.

6 Jesus er alltid den samme, Han forandrer seg aldri.

Hebreerne 13:8

Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

Salmene 102:28

men du er den samme, og dine år får ingen ende.

Jakob 1:17

All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge.

Åpenbaringen 21:6

Og han sa til meg: Det er skjedd. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste av livsens vannkilde uforskyldt.

7 Jesus er vår Frelser.

Matteus 1:21

og hun skal føde en sønn, og du skal kalle ham Jesus; for han skal frelse sitt folk fra deres synder.

1 Johannes brev 4:14-15

Og vi har sett og vidner at Faderen har sendt sin Sønn til frelse for verden. Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, i ham blir Gud, og han i Gud.

Johannes 4:42

og de sa til kvinnen: Nå tror vi ikke lenger for din tales skyld; for vi har selv hørt, og vi vet nå at han sannelig er verdens frelser.

Judas brev 1:25

den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt før all tid og nå og i all evighet. Amen.

Jesaja 53:5

Men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger; straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.

Apostlenes gjerninger 2:21

Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, han skal bli frelst.

1 Johannes brev 5:13

Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.

Johannes 8:36

Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.

8 Jesus er den eneste veien til Gud og til Himmelen.

Apostlenes gjerninger 4:12

Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Johannes 14:6

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved meg.

9 Jesus er offerlammet.

Johannes 1:29

Dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier: Se der Guds lam, som bærer verdens synd!

Filipperne 2:6-11

han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, idet han kom i menneskers lignelse,

og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.

Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, så at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Åpenbaringen 5:12

og de sa med høy røst: Verdig er Lammet, som er slaktet, til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse!

Åpenbaringen 17:14

Disse skal stride mot Lammet, og Lammet skal seire over dem, fordi det er herrers herre og kongers konge, og de som er med det, de kalte og utvalgte og trofaste.

10 Jesus er verdens lys.

Johannes 1:9-10

Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden. Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.

Johannes 8:12

Atter talte da Jesus til dem og sa: Jeg er verdens lys; den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.

1 Peters brev 2:9

Men dere er en utvalgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans dyder som kalte eder fra mørke til sitt underfulle lys,

11 Jesus er oppstandelsen.

Johannes 11:25-26

Jesus sa til henne: Jeg er oppstandelsen og livet; den som tror på meg, om han enn dør, skal han dog leve, og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

Apostlenes gjerninger 2:24

men Gud oppreiste ham, idet han løste dødens veer, eftersom det ikke var mulig at han kunde holdes av den.

Apostlenes gjerninger 13:29-30

Og da de hadde fullbyrdet alt som er skrevet om ham, tok de ham ned av treet og la ham i en grav.

12 Jesus kommer igjen

Apostlenes gjerninger 1:11

og de sa: dere galileiske menn! hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er opptatt fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen.

Johannes 14:3

Og når jeg er gått bort og har beredt dere sted, kommer jeg igjen og vil ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.

Daniel 7:13-14

Fremdeles fikk jeg i mine nattlige syner se hvorledes en som lignet en menneskesønn, kom med himmelens skyer; han gikk bort til den gamle av dager og blev ført frem for ham.

Og det blev gitt ham herredømme og ære og rike, og alle folk, ætter og tungemål skulle tjene ham; hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår, og hans rike er et rike som ikke ødelegges.

1 Tessaloniker brev 4:16-18

for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå;

derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.

Trøst da hverandre med disse ord!

Åpenbaringen 1:7

Se, han kommer med skyene, og hvert øye skal se ham, også de som har gjennemstunget ham, og alle jordens slekter skal gråte sårt over ham. Ja, amen.

Åpenbaringen 19:11-16

Og jeg så himmelen åpnet, og se, en hvit hest, og han som satt på den, heter Trofast og Sanndru, og han dømmer og strider med rettferdighet.

Hans øyne er som ildslue, og på hans hode er det mange kroner; han har et navn skrevet som ingen kjenner uten han selv,

og han er kledd i et klædebon som er dyppet i blod, og han er kalt Guds ord.

Og hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i hvitt og rent fint lin.

Og av hans munn går det ut et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningene; og han skal styre dem med jernstav, og han treder vinpressen med Guds, den allmektiges, strenge vredes vin.

Og på sitt klædebon og på sin lend har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre.

Bibelen 1930

Photo by James Wheeler on Pexels.com